Siro tăng miễn dịch Glucan Kiddy

Đã bán: 0

  • Lysine HCl:…………………………………5000mg
  • Taurine:………………………………………500mg
  • Immune-Nov:………………………………200mg
  • Kẽm Gluconat:…………………………….200mg
  • Magnesi Gluconat:……………………….200mg
  • Lactoferin:…………………………………..150mg
  • Betaglucan 80%:…………………………100mg