Siro Kid DEFENSA

Đã bán: 0

  • Lysine hydrochlorid hàm lượng 2000mg
  • Immune Booster hàm lượng 500mg
  • Thymomodulin hàm lượng 400mg
  • Kẽm gluconat hàm lượng 200mg