The Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, set the foundation for the development of the corpus of international human rights law. Human rights and obligations are set forth in a series of treaties and other documents, and their implementation is supported and monitored through the system of treaty bodies.

In the Declaration of the High-level Meeting on the Rule of Law, Member States reaffirmed commitment to fulfill their obligations to promote universal respect for, and the observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all. They noted that the universal nature of these rights and freedoms is beyond question

One of the key areas in which the United Nations supports human rights is in providing accountability for serious violations of humanitarian law and gross human rights violations. Addressing such atrocities through the rule of law strengthens peace and security and development. In the Declaration of the High-level Meeting on the Rule of Law, Member States reaffirmed a universal commitment to ensuring that impunity is not tolerated for the worst human rights violations: genocide, war crimes and crimes against humanity, or for violations of international humanitarian law and gross violations of human rights law [para.22]. The rule of law is essential to addressing such atrocities, which can otherwise undermine peace and security and hamper development.

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) supports Member States with implementing human rights standards in national laws and programmes, monitors that justice and accountability mechanisms are established in accordance with international human rights standards, investigates and seeks to redress civil and political, as well as economic, social, and cultural human rights violations and works to integrate human rights standards and principles into the UN system policies and programmes.

Dịch

Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, được thông qua năm 1948, đã đặt nền tảng cho sự phát triển của hệ thống luật nhân quyền quốc tế. Quyền và nghĩa vụ của con người được quy định trong một loạt các hiệp ước và các văn bản khác, việc thực hiện chúng được hỗ trợ và giám sát thông qua hệ thống các cơ quan hiệp ước.

Trong Tuyên bố của Cuộc họp cấp cao về Nhà nước pháp quyền, các quốc gia thành viên tái khẳng định cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình nhằm thúc đẩy sự tôn trọng chung, việc tuân thủ và bảo vệ tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người. Họ nhấn mạnh rằng bản chất của các quyền và tự do này là không thể chối cãi

Một trong những lĩnh vực chính mà Liên hợp quốc hỗ trợ nhân quyền là đưa ra trách nhiệm giải trình đối với những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Giải quyết những hành động tàn bạo như vậy thông qua pháp quyền củng cố hòa bình, an ninh và phát triển. Trong Tuyên bố của Cuộc họp cấp cao về Pháp quyền, các Quốc gia Thành viên tái khẳng định cam kết chung về việc đảm bảo không tha thứ cho các hành vi vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất: giết người, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, hoặc vi phạm nhân đạo quốc tế luật và các vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền. Pháp quyền là điều cần thiết để giải quyết những hành động tàn bạo như vậy, nếu không thì có thể phá hoại hòa bình và an ninh và cản trở sự phát triển.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (OHCHR) hỗ trợ các Quốc gia Thành viên thực hiện các tiêu chuẩn nhân quyền trong các luật và chương trình quốc gia, giám sát rằng các cơ chế công lý và trách nhiệm giải trình được thiết lập phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, điều tra và tìm cách khắc phục các vấn đề dân sự và chính trị, cũng như các vi phạm nhân quyền về kinh tế, xã hội và văn hóa và hoạt động để tích hợp các tiêu chuẩn và nguyên tắc nhân quyền vào các chính sách và chương trình của hệ thống Liên hợp quốc.

Dịch bởi MamaA

Nguồn: https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/international-law-courts-tribunals/human-rights-law/

0/5 (0 Reviews)